Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych oraz Państwa dane, które będą przetwarzane:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

   PHU Elbitech Sp. o.o.
   ul. Pakoska 49
   88-100 Inowrocław
   NIP 5561012428
   tel. +48 52 353 30 70
   mail: lp.hc1634383485etibl1634383485e@atz1634383485cop1634383485

  2. Dane, które będą przetwarzane :
   • imię, drugie imię, nazwisko, ewentualnie drugie nazwisko,
   • numer PESEL, numer NIP,
   • miejsce zamieszkania,
   • numer telefonu kontaktowego,
   • adres poczty elektronicznej.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania przez firmę PHU Elbitech Sp. z o.o. usług i sprzedaży, a także do informowania Państwa o naszych usługach i produktach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:

  • przesyłanie ofert handlowych,
  • przyjęcie zamówienia,
  • realizacja zamówienia,
  • zawarcie i realizacja umowy,
  • prowadzenie analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez PHU Elbitech Sp. z o.o.,
  • zakup towarów i usług od kontrahentów współpracujących z PHU Elbitech Sp. z o.o.,
  • obsługa posprzedażna produktów i usług oferowanych przez PHU Elbitech Sp. z o.o., w tym reklamacje i serwis,
  • prowadzenie działań marketingowych przez PHU Elbitech Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, po uprzednim uzyskaniu zgody na prowadzenie takich działań,
  • dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  • archiwizacja,
  • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
  • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
  • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na PHU Elbitech Sp. z o.o..
 3. Dobrowolność podania danych osobowych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek realizacji zadania. Niepodanie tych danych uniemożliwi jego wykonanie.
 4. Czas przetwarzania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2. Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać usunięte mimo braku wycofania zgody, jeżeli Pani/Pan nie będzie aktywny, tzn. np. nie będzie wykonywać kolejnej umowy z PHU Elbitech Sp. z o.o., przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji zamówienia, bądź od daty wygaśnięcia ostatniej umowy. Po tym czasie niektóre Pani/Pana dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w celu realizacji usług związanych z oprogramowaniem.
 5. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty:

  1. spedycyjne, przewozowe, kurierskie oraz doręczające przesyłki i listy,
  2. płatnicze, finansowe, księgowo – finansowe,
  3. prawne i windykacyjne,
  4. ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, itp.
  5. marketingowe,
  6. informatyczne.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych osobowych.
 7. Prawo do cofnięcia zgody
  Może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 8. Skarga do organu nadzorczego
  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym jedynie w przypadku, kiedy takie przekazanie będzie zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych i gdy zapewniony będzie odpowiedni stopień ochrony Pani/Pana danych, na podstawie umowy zawartej zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską.